Užitečné informace

PSYCH-K® můžeme řadit do energetické psychologie.

Jedná se o bezpečnou a efektivní komunikaci mezi mozkovými hemisférami.

Až donedávna byly dobré výsledky metod založených na energetické rovnováze považovány za subjektivní zkušenosti jednotlivců. Nové studie využívající 3D mapování mozku, kvantitativní elektroencefalografie (QEEG) a elektromagnetické tomografie o nízkém rozlišení (LORETA) poskytly měřitelné, objektivní údaje, které ukazují signifikantní a trvalé změny v mozkové činnosti, k nimž dochází po jediném desetiminutovém sezení PSYCH-K®.

Studie mapující mozek ukazují, že PSYCH-K® navozuje "stav celého mozku", kdy pravá i levá hemisféra pracují společně, tedy funkční situaci známou jako synchronizaci hemisfér. V našem běžném bdělém stavu pracuje převážně naše levá hemisféra, ta strana mozku, která se zabývá logikou. Naproti tomu pravá hemisféra je spojována se zpracováním emocí. Když dominuje levá hemisféra, máme tendenci potlačovat své emoce logikou a rozumem.

Podle neurologa L. Fannina celomozková aktivita příznivě ovlivňuje více než jen fyzické a psychologické hojení.         > viz. článek s grafy níže <


Podvědomí zpracovává 4 mil bit informací/sec, zatímco vědomí dokáže zpracovat pouhých 40 bit informací/sec.

Podvědomá mysl - je to vlastně takový playback, naučené, zautomatizované chování. Máme v ní programy "jak reagovat na život".  70% programů je negativních, oslabujících, samozničujících.

Závěry (přesvědčení, názory, hodnoty, ...) založené na našich zkušenostech v minulosti jsou uchovávány v naší podvědomé mysli, pod úrovní naší vědomé mysli. Tato podvědomá přesvědčení vytvářejí filtr vnímání, skrze který reagujeme na životní výzvy. Nejméně 95% našeho času každý den jsme "v rukou" své podvědomé mysli.

PSYCH-K® pomáhá rychle a snadno komunikovat přímo se svou podvědomou myslí a - používáním metod integrace hemisfér - mění staré sebelimitující přesvědčení na nová sebepodporující - v řádech minut.


Každá hemisféra cerebrálního cortexu má tendenci se specializovat na různé funkce, zpracovává různé druhy informací a vypořádává se s různými problémy. Vzájemně spolupracují. Učí se odlišným způsobem.

Levá hemisféra

  • používá logiku/důvody, přemýšlí ve slovech, bude analyzovat/rozkládat na části, přemýšlí sekvenčně, identifikuje se s jednotlivcem, dodržuje řád/je ovládána

Pravá hemisféra

  • používá emoce/intuici/kreativitu, přemýšlí v obrazech, pracuje v celku/v souvislostech, bude syntetizovat/dávat dohromady, přemýšlí simultánně/holisticky, identifikuje se se skupinou, je spontánní, svobodnáÚryvek z článku doktora Fannina   (celý článek > zde < )

Jeffrey L. Fannin, Ph.D., je zakladatelem a výkonným ředitelem Centra pro kognitivní vylepšení (CCE), který se nachází v Glendale v Arizoně u Phoenixu.

Chtěl jsem napsat několik řádků, abych vás seznámil s neuvěřitelným výzkumem, který jsem provedl s Robem Williamsem, Raes Carroll a Angelou Howard (Certifikované facilitátorky PSYCH-K®). Věnuji se komplexní praxi mapování a analýzy mozku a jeho tréninku pro optimální zdraví a výkon po dobu téměř 14 let. Studuji (ADD), porucha pozornosti / porucha hyperaktivity (ADHD), úzkostné poruchy, deprese, sportovní výkon, neurofeedback terapie, zotavení po úrazu, využívání mozkových vln pro osobní úspěch ke zlepšení mozkové funkce a posílení duševních a emocionálních schopností.

Pokroky v technologii měření mozku a naše chápání neurovědy v posledních několika letech nám nyní umožňují určit jednotlivé aspekty myšlení a s nimi související vzorce chování. Osobně jsem se podílel na výzkumu mozku jako součást výzkumného týmu, který studuje neurovědu na Arizonské státní univerzitě. Za naši práci jsme mezinárodně uznáváni a pokračujeme ve zkoumání zajímavých a užitečných otázek v našem oboru.
Rob Williams a já jsme zjistili, že naše individuální cesty nám odhalily podobné věci a cítili jsme, že naše spojení a práce v této době by mohly být hluboké a zajímavé. Oba sdílíme vášeň pro vědu a fascinaci tím, co může přinést.

Před setkáním s Robem jsem připravil rozšíření našeho týmu v Omaha, Nebraska, o Angelu Howardovou, sestrou specializovanou na holistické zdraví. Myslela si, že by bylo zajímavé udělat se mnou PSYCH-K® balance. Navrhl jsem tedy udělat malý test mého mozku před a po PSYCH-K® balancu. Byli jsme velmi překvapeni výsledky QEEG (kvantitativní elektroencefalogram). A rozhodli jsme se výsledky sdílet.

CO JE BRAINMAPPING?

Elektroencefalografie (EEG) je skutečně interdisciplinární disciplína, která zahrnuje koncepty a techniky z různých oborů. Základní fyziku, neurofyziologii, elektrofyziologii, elektrochemii, elektroniku, elektrotechniku, biologii a neurologii. K práci s klinickou EEG je zapotřebí porozumět každé z těchto disciplín. Údaje, které prezentujeme, jsou naše první snahy zjistit, zda zařízení EEG může měřit změny v energii mozkových vln po provedení PSYCH-K® balancu. Jak mnoho z vás ví, kognitivní behaviorální psychologie ukázala, že akce následuje myšlenku. Děláme to, na co myslíme. Myšlenky jsou vzorce energie přeložené do frekvencí v mozku a pak jsou distribuovány do různých oblastí mozku sítí neuronových drah, které ovlivňují myšlení, paměť, emoce a mnoho dalších funkcí mozku. Pokud jsou neuronové dráhy nedostatečné nebo nefungují správně, zamýšlený výsledek nebude přítomen. Na mých klinikách používám zařízení elektroencefalografické (EEG) křivky, které se soustřeďují na mozkové vzorce, aby zjistily, kde je třeba provést nezbytné změny v aktivitě mozkových vln, aby se vytvořil optimální výkon ovlivňující postoje, emoce, chování a další faktory. V podstatě trénujeme mozek pro optimální výkon. Z předběžného výzkumu vyplývá, že PSYCH-K® významně ovlivňuje neuronové dráhy v mozku, a mozkové mapování QEEG nabízí spolehlivou vědeckou metodu, která ukazuje, že změny nastaly. Technologie Brainwave zaznamenává informace podle frekvencí, běžně nazývaných hertz (Hz).

Mozek generuje po celou dobu mnoho frekvencí, z nichž každá má jinou funkci nebo určitým způsobem přispívá k činnosti mozku. Existuje šest hlavních frekvenčních rozsahů mozku, které měříme a zobrazujeme v typické aktivitě brain mapping. Delta, je nejvíce dominantní ve stavu spánku, se měří od 1 do 4 hertzů (Hz); Theta, hluboce uvolněný stav a často při kreativních činnostech nebo meditaci, někdy označovaný jako hypnogogický stav nebo místo, kde jsou uloženy naše přesvědčení, je měřena na 4 až 8 Hz; Alfa, mírně uvolněný stav se stává mostem mezi nevědomou a vědomou myšlenkou měřeno v rozmezí 8 až 12 Hz, vytváří "senzorický odpočinek", který je ostražitý, ale uvolněný; Frekvence, které se týkají našeho senzorického zpracování a našeho fyzického pohybu, nazýváme naše senzorické motorické rytmy a měříme je na 13 až 15 Hz; Beta, naše vědomí a myšlenkové aktivity měřené při 12 až 30 Hz. Zde popisujeme střední-rozsah beta, asi 12 až 15 Hz, který pomáhá naší schopnosti účastnit se věcí. Existuje také superbeta, stav, který má co do činění s naším maximálním vědomím a bdělostí a je měřen až 35 Hz. Frekvence gama pomáhá v mnoha našich vyšších funkcích, jako je komplexnost myšlení a přizpůsobivost, stejně jako v některých z našich žádoucích emocionálních stavů jako je například radost. Zdá se, že je rozumným předpokladem, že pokud můžete tuto technologii využít k měření energie v mozku, pak bychom měli být schopni měřit změnu této energie v mozku. Tato hypotéza vedla ke zkoumání změřených změn v energii mozkových vln v souvislosti se PSYCH-K®.

PSYCH-K® Brainmapping Research 17. ledna 2010 v Omaha, Nebraska a EEG provedla Angela Howard se mnou. Nebudu zobrazovat všechny informace týkající se mozkových scanů a dalších informací získaných z EEG. Ne proto, že nechci, abyste je viděli, ale proto, že je to příliš mnoho informací. Proto vám nabídnu jednu mapu, která představuje výsledky tohoto experimentu. Jakákoli data nad +1,5 jsou považována za abnormálně vysoká, veškeré údaje, které klesají pod hodnotu 1,5, jsou považovány za abnormálně nízké.

Barvy znázorněné na grafu se vztahují k barvám na následujícím obrázku. PSYCH-K® balance byl proveden dne 17. ledna 2010 a okamžitě následovalo měření EEG převedené na mozkovou mapu QEEG. Byli jsme svědky dramatické pozitivní změny ve srovnání s mozkovou mapou před PSYCH-K® provedenou 14. ledna 2010.